Условия за ползване на сайта

Получавайки достъп до страниците на сайта на “Е.М. 23 – Консидент” вие се съгласявате със следните условия:

В случай, че не се съгласите с тях, трябва да имате предвид, че няма да ви бъде позволено да използвате пълната функционалност на сайта, както и достъпът до определена част от продуктовата информация.

Съдържанието на страниците на сайта на Консидент е свързано с представянето на продукти и продуктови гами в сферата на здравеопазването а по точно орална хигиена и лечение. Фирма Консидент е оторизиран представител на редица производители и  възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част от или на цялото съдържание под каквато и да е форма без предварително писмено разрешение на фирма Консидент е забранено.

Консидент се съгласява да сърфирате из нейните Интернет страници на вашия компютър или разпечатвате копия на извлечения от същите страници само за ваша лична употреба и не с цел повторно разпространение, освен ако за това не е дадено писменото съгласие от фирма Консидент . Отделни документи в нашия сайт могат да бъдат подчинени на допълнителни, посочени там, условия.

Използването на този сайт и неговото съдържание, е позволено за лични и специализирани нужди. Употребата на изявления за пресата и други документи, класифицирани като такива за общо достояние, е разрешено само тогава, когато е посочен източникът на информацията.

Този сайт и съдържанието му се предоставят за ваше удобство и възможност за лесно разглеждане. Достъп до информация и каталог на продуктите, които Консидент предлага, както и възможност за организирането и изпращането на молба/ заявка за различни видове продукти. Част от предлаганите продукти изискват квалификация и сертификат за ползване. Приемайки условията за ползването на този сайт при заявяването на продукт изискващ квалификация и сертификат за ползване,  вие се ангажирате да докажете вашата квалификация и да представите всички необходими документи, които законово  ви позволяват  да ползвате предлаганите от Консидент продукти. Всички продукти, които по закон не изискват специална квалификация или сертификат за ползване могат да бъдат свободно поръчани от сайта на Консидент .

Всяка поръчка се изпълнява в срок от 7 (седем) работни дни, като срока за изпълнение започва да тече след преглеждане на поръчката от администратора на системата  и потвърждаване на същата за валидна.

Съдържанието на страниците на Консидент в глобалната мрежа се дава на принципа “във вида, в който е” и “във вида, в който е налично”.

Консидент не гарантира, че страниците на нейния сайт ще са непрекъснато на разположение, нито че няма да съдържат грешки. Консидент си запазва правото да поправя страниците си или да прекратява достъпа до тях във всеки един момент.

НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО, БИЛО ТО ИЗРАЗЕНИ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, В ТОВА ЧИСЛО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ЗА НЕ НАРУШАВАНЕ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ПРИГОДИМОСТ ЗА ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЛИЧНОСТТА, ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ. “Е.М. 23 – Консидент” НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ И АКО “Е.М. 23 – Консидент” Е УВЕДОМЕНА ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЩЕТИ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА, ПОРАДИ КОЕТО ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОГАТ ДА НЕ ВИ КАСАЯТ. ОТГОВОРНОСТТА НА “Е.М. 23 – Консидент” В ТОЗИ СЛУЧАИ СЕ ОГРАНИЧАВА ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ГОЛЯМАТА, РАЗРЕШЕНА ПО ЗАКОН, СТЕПЕН.

За улесняване на вашия достъп до информацията в глобалната мрежа, Консидент може да включи препратки към Интернет сайтове, които са собственост или се управляват от трети страни. Осигурявайки връзка към тези, собственост на трети страни, сайтове, вие ще прегледате и следва да се съгласите с техните правила на употреба, преди да преминете към ползване на въпросните сайтове. Приемате също така, че Консидент няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме каквато и да е отговорност за създадения или публикуван в тези сайтове материал от трети страни. Освен това, препратката към сайт, който не се управлява и не е собственост на Консидент, не означава, че Консидент одобрява продуктите или услугите, посочени там.

Чрез предоставяне на материали на който и да е от нашите сървъри, например по електронната поща или чрез страниците на Консидент в глобалната мрежа, Вие се съгласявате, че:

(a) материалите няма да съдържат каквито и да било елементи, които са незаконни или по други причини са неподходящи за публикуване;

(б) че ще положите достатъчни усилия за проверката и отстраняването на каквито и да било вируси или други вредни или разрушаващи сайта компоненти преди да изпратите даден материал, както и че

(в) сте собственик на материала или имате неограниченото право да ни го предоставите и Консидент може да публикува този материал безплатно и/или да го прилага (него или каквито и да било концепции, описани в него) в своите продукти без при това да носи каквато и да е отговорност или задължения; и

(г) съгласявате се да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили и се задължавате да ни обезщетите в случай, че трета страна предяви иск срещу нас във връзка с подадения от вас материал.

Консидент не преглежда и не може да преглежда съдържанието на материалите, изпращани от потребителите на страниците на сайта и не носи отговорност за него. Във всеки един момент и по свое усмотрение Консидент може да премахне дадено съдържание, изпратено от потребител.

Използването на думата “безопасен” е предназначено да опише функционалността на продукта или описаната характеристика и не цели разширяване на гаранцията към купувача или към който и да е краен потребител, че продуктът, или описаните функции, са напълно безопасни.

Имената на продуктите, които Консидент предлага представляват запазени търговски марки, или са регистрирани търговски названия на фирми производители. Други, упоменавани в настоящото имена на продукти или фирми, могат да бъдат търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. Достъпът ви до настоящия сайт не трябва да се тълкува като придобиване, лишаване от право на възражения или др., на каквито и да било лицензи или права за използване на каквито и да било търговски марки, които присъствуват в страницата, без предварителното писмено разрешение на Консидент или на третата страна – собственик.

Авторски права © Е.М. 23 Консидент ООД 2010. Всички права са запазени.

 

Shopping Cart
Абонирайте се за актуални оферти!
Благодарим Ви, че се включихте! Вече ще получавате всичките ни актуални промоции.
X
Scroll to Top
За поръчка или повече инфо